logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
Knowledge through Indian Languages
Bharatavani

A Dictionary of Sindhi Synonyms

Please click here to read PDF file A Dictionary of Sindhi Synonyms

अकथु
अकथ्य, अकहु, अणगणियो, अपार, बेशुमारु, अगाचु, बे बयानु, बे अंदाजु.

अकादमी
गुरुकुल, ज्ञानपीठ, विद्यासंस्थान, ज्ञानपरिषद्.

अकारथो
अक्यारिथो, अजायो, बेकारु, बेफ़ाइदो, फ़िज़ूलु, निष्फलु.

अक़ुलु
बुद्धी, विवेकु, मति, पुरिझ, समुझ, परूड़, प्रज्ञा.

अकेलो
हेकिलो, छड़ो, तनहा ; लासानी.

अक्सर
वरी-वरी, बार-बार ; घणो करे.

अखंडु
अणभगलु, सजो, पूरो, यको, अभंगु, पूरनु, अखिलु.

अखरु
वर्णु, शब्दु, लफ़्ज़ु, ‘सिलेबल्’, ‘लेटर’ ; डोरापो, मयार ; कारणु.

अखि
नेणु, नेत्रु, चश्मु ; ध्यानु, नज़रदारी, संभाल.

अखिलु
सजो, अखंडु, पूरो, पूरनु, संपूरनु, कुलु, सारो, सभु.


logo