भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Dogri) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous1234567Next >

W

wage

1. मजूरी 2. तन्खाह्

wage administration

मजदूरी प्रशासन, उजरत प्रशासन

wage agreement

उजरत करार

wage board

वेतन वोर्ड

wage ceiling

मजदूरी दी बद्‌धो-बद्ध हद्द

wage contract

मजदूरी ठेका

wage earner

मजदूर

wage formula

मजदूरी सूत्तर

wage payment

मजदूरी भुगतान

wage policy

मजदूरी नीति

wage rate

मजदूरी दर

wage review

मजदूरी समीक्षा

waiting list

प्रतीक्षा सूची

waive

माफ करना, छोड़ी देना

walk-in-interview

दाखला इन्टरव्यू

want

1. कमी, अभाव 2. जरूरत

ward

1. रोगी कक्ष (हस्पताल) 2. वार्ड़ 3. आश्रत

warehouse

माल गदाम, वेयर हाऊस

warehousing charges

माल गदाम शुल्क
< previous1234567Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App