भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Fundamental Administrative Terminology (English-Dogri) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

supplement

1. पूरक 2. जोड़ 3. परिशिश्‍ट

supplementary

जोड़मां, पूरक

supplementary budget

पूरक बजट

supplementary cost

पूरक लागत

supplementary demand

पूरक मंग

supplementary grant

पूरक ग्रांट

supplementary question

पूरक प्रश्‍न, जोड़मां सुआल

supplementary rules

पूरक निजम

supplier

स्पलाई करने आह्‌‌‌ला, स्पलायर

Supply

स्पलाई, पूर्ति

support

1. समर्थन 2. मदाद 3. आधार

supporter

समर्थक, हमायती

supporting documents

हमायती दस्तावेज

suppress

दबाना, दमन करना

supremacy

सर्वोच्चता, बड़ेआई

supreme

सुप्रीम, सारें शा बड्डा, उच्चतम

surcharge

बाद्‌धू भार

surety

1. जमानत 2. जकीन 3. जमानती

surety bond

जमानती मचलका

surface inspection

जमीनी मुआयना

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App