भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಂಗರೋಚಿ

ದೇಹಕಾಂತಿ (ನಿರ್ಮಳಿನ ಅಂಗರೋಚಿ ಜಳಮಂ ಲುಳಿತಾಳಕಂ ಉನ್ಮದಾಳಿಯಂ .. .. ಪೋಲೆ: ಆಚವರ್ಧ, ೨. ೧೧)

ಅಂಗಲತಾ

ದೇಹವೆಂಬ ಬಳ್ಳಿ (ಅಂಗಲತಾಲಾಲಿತಸಾಂದ್ರ ಚಂದನರಸಂ ಬೆಳ್ದಿಂಗಳ್ ಎಂಬೊಂದು ಪಂಬಲ ಬಂಬಲ್ಗೆಡೆಯಾಗೆ ಬೆಳ್ಪಸದನಂ ಕಣ್ಗೊಪ್ಪಿತಾ ಕಾಂತೆಯಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೩೭)

ಅಂಗವಲ್ಲಭ

ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ, ಕರ್ಣ (ಇನ್ನುಂ ಈ ಒಡಲೊಳಿರ್ದುದು ನಾಣಿಲಿಜೀವಂ ಎಂದೊಡೆ ಆವೆಡೆಯೊಳೆ ನಿನ್ನೊಳೆನ್ನ ಕಡುಗೂರ್ಮೆಯುಂ ಅೞ್ಕಱುಂ ಅಂಗವಲ್ಲಭಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧೩. ೪)

ಅಂಗಹಾರ

ನೃತ್ಯ, ನಟನೆಯ ಮುದ್ರೆ (ಭರತಾಗಮದೊಳ್ ಮೂವತ್ತೆರಡನೆ ನೆಗೞ್ದಂಗಹಾರಮುಂ: ಆದಿಪು, ೯. ೨೯)

ಅಂಗಹೀನ

ದೈಹಿಕ ಊನವುಳ್ಳವನು (ಪಾಂಡುರಾಜಂಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಂಗಹೀನನೆಂದು ವಿವಾಹದೊಸಗೆಯೊಡನೆ ಪಟ್ಟಬಂಧದೊಸಗೆಯಂ ಮಾಡಿ ನೆಲನನಾಳಿಸೆ: ಪಂಪಭಾ, ೧. ೧೦೭ ವ)

ಅಂಗಾಧಿಪತಿ

ಕರ್ಣ (ನೀನುಳ್ಳೊಡೆ ಉಂಟು ರಾಜ್ಯಂ ನೀನುಳ್ಳೊಡೆ ಪಟ್ಟಮುಂಟು ಬೆಳ್ಗೊಡೆಯುಂಟಯ್ ನೀನುಳ್ಳೊಡೆ ಉಂಟು ಪೀೞಗೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಇವೆಲ್ಲಂ ಒಳವೆ ಅಂಗಾಧಿಪತೀ: ಗದಾಯು, ೫. ೨೦)

ಅಂಗಾರ

ಕೆಂಡ (ಎಂದು ಪೊಗೞ್ದು ಮುಂದೆ ಧಗಧಗಿಪ ಧೂಪಾಂಗಾರದೊಳ್ಮಂಡಿಸಲೆಂದು ಓಹಿಲದೇವಂ ಉದ್ಯತನಾಗಿ: ಉದ್ಭಟಕಾ, ೧೧. ೧೨೨ ವ)

ಅಂಗಾರವಲ್ಲಿ

ಕೊಡಸಿಗೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ (ಅಂಗಾರವಲ್ಲಿ ಕೊಡಸಿಗೆ: ಅಭಿಧಾವ, ೧. ೮. ೨೭)

ಅಂಗಾಲ್

ಕಾಲ ಅಡಿ, ಪಾದದ ಕೆಳಭಾಗ (ಅಂಗಾಲೊಳ್ ಮುಳ್ ನಡೆಯುಂ ತಾನೆಂತು ಮಱುಗುವನಂತು: ಸಮಯಪ, ೫. ೬)

ಅಂಗಿ

ಅಂಗಗಳುಳ್ಳುದು ದೇಹ, ಶರೀರ (ಅಂಗಿಯ ಅಂಗದೊಳೆಲ್ಲಂ ತೀವಿರ್ಪಂ ಭೂತಚತುಷ್ಟಾವಯವದಿಂ ಅನ್ಯಂ ಆತ್ಮನಂ ಕಂಡಱಯೆಂ: ಯಶೋಧಚ, ೪. ೧೭)

ಅಂಗಿಕೆ

ಅಂಗಿ, ಕವಚ (ಮುತ್ತಿನ ಸರಮಂ ತನ್ನ ಕೊರಲೊಳ್ ಕೋದರಸಂಗೆ ಪೂವಿನ ಅಂಗಿಕೆಯಂ ತುಡಿಸಿ: ಲೀಲಾವತಿ, ೧೦. ೯೭ ವ)

ಅಂಗುಟ

ಕಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು (ತಪೋಬಲವೃದ್ಧಿಯಿಂದಾ ಪರ್ವತಮನೆಡದ ಪಾದದಂಗುಟದ ಕೊನೆಯಿಂದೊಯ್ಯನೆ ಒತ್ತುವುದುಂ: ಪುಣ್ಯಾಸ್ರ: ೫. ೫೬ ವ)

ಅಂಗುಲಿಕ್ರಿಯೆ

ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ (ಬೆರಂಟು ಅಂಗುಲಿಕ್ರಿಯಾಯಾಂ: ಶಬ್ದಮದ, ಧಾ ೨೫೫)

ಅಂಗುಲಿಪ್ರಹರಣ

ಬೆರಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು (ಅಣೆ ಅಂಗುಲಿಪ್ರಹರಣೇ: ಶಬ್ದಮದ, ಧಾ. ೩೬೭)

ಅಂಗುಲೀ

ಬೆರಳು (ಗೌರೀಪಾದಾಂಗುಲೀ ಕೋರಕಂ ಎಸೆವ ಕರಂ ಪಲ್ಲವಂ: ಗಿರಿಜಾಕ, ೧. ೨)

ಅಂಗುಲೀಯ

ಉಂಗುರ (ರತ್ನಾಂಗುಲೀಯಮಂ ಅಂಗುಳಿಯಿಂದುರ್ಚಿ ಬಿರ್ದುದನಱಯದೆ ಗಂಧಾಕ್ಷತ ಕುಸಮತಾಂಬೂಲ ಸ್ರಗ್ವಿಳಾಸಾಲಂಕೃತನಾಗಿ: ಸುಕುಮಾಚ, ೩. ೪ ವ)

ಅಂಗುಳ್

ಕಿರುನಾಲಗೆಯ ಪ್ರದೇಶ (ಅಂಗುಳ್ಮುಟ್ಟದೆ ಜಗಮಂ ನುಂಗುವ ಲಯಕಾಲಕಾಲನಾರಭಟೆಯುಂ: ಜಗನ್ನಾವಿ, ೧೨. ೪೮)

ಅಂಗುಳಿ

ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲ ತುದಿ (ಮೃದುದೀರ್ಘವಿಸ್ತೃತ ಅಂಗುಳಿಯುಂ .. .. ಸಪ್ತದ್ವಾಸ್ಥಿತನುವುಮಪ್ಪ ವಿಜಯ ಪರ್ವತಗಜೇಂದ್ರಂ ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಲ್ವುದುಂ: ಆದಿಪು, ೧೨. ೫೬ ವ); ಬೆರಳು (ಬಗೆ ಮತ್ತೊಂದೆನೆಯುಂ ಗೆಯ್ವೊಗಂ ಇತ್ತೊಂದೆನೆಯುಂ ಅಂಗುಳೀ ನಖಚಯಕಾಂತಿಗಳಂ ಅವಟಯ್ಸಿ ಸಲೆ ಪಾಸಗಯದೆಸೆದೆಸೆ ಪೊರಳ್ಚಿದಂ ಮತ್ತೊರ್ವಂ: ಶಾಂತಿಪು, ೫. ೧೦೫)

ಅಂಗುಳಿತ್ರಾಣ

ಬೆರಳ ಕಾಪು (ಬದ್ಧ ಗೋಧಾಂಗುಳಿತ್ರಾಣ ಯೋಧಸಿಂಧುರಘಟಾ ಸಂಘಟ್ಟಮುಂ: ಆದಿಪು, ೧೪. ೯೩ ವ)

ಅಂಗುಳೀಯಕ

ಉಂಗುರ (ಪೂರ್ಣಹಸ್ತಾಕೃತಿಯಿಂ ಮಧುಬಿಂದು ಪೂರ್ಣಮೆಸದುದು ಮಧುಕರ ನೀಲಾಂಗುಳೀಯಕಂ ಕೋಕನದಂ: ಮಲ್ಲಿನಾಪು, ೫. ೩)

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App