भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Champoo Nudigannadi (Kannada)

Sapna Book House

ನಿಘಂಟಿನ ಪೀಠಿಕಾ ಪುಟಗಳನ್ನು ಓದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿರಿ
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

ಅಂಗಜ ಮಹೀಶ

ಕಾಮರಾಜ, ಮನ್ಮಥ ರಾಜ (ಬೇಟದೊಳೆನ್ನಂ ಅಂಗಮಹೀಶನ ಬಾಣಕೆ ಗೂಡುಮಾಡಿ ತಾಂ ಕೂಟದಲಂಪಿನಿಂಪಂ ಇನಿಸಂ ಮಿಗೆ ತೋಱದೊಡೆ ಎಂತು ಸೈರಿಪೆಂ: ಉದ್ಭಟಕಾ, ೧೦. ೬೪)

ಅಂಗಜಾಗಮ

ಕಾಮಶಾಸ್ತ್ರ (ಕಲ್ಲಾದೊಡಂ ಇಂದು ದ್ಯುತಿಗುಲ್ಲಸದಿಂದೊಸರ್ವುದು ಅಂಗಜಾಮಗಮದ ಒಳ್ಪಂ: ಉದ್ಭಟಕಾ, ೧೦. ೮೧)

ಅಂಗಜಾವ

ಪಹರೆ, ಸರದಿ ಕಾವಲು (ಸುರಭಿಶರನಂಗಜಾವಂ ಗರಟಿಗೆ ಮೆಯ್ಗಾಪು ಮೆಱೆಯೆ ಬಿಡದೋಲಗಿಪರ್: ಯಶೋಧಚ, ೨. ೪)

ಅಂಗಡಿಸೂಱೆ

ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸೂರೆಮಾಡುವುದು (ಕಲಪಿಕನಾಯಕರ್ಗೆ ಪೊಸಮಾಂಗೊನರಂಗಡಿ ಸೂಱೆಯಂ ಶುಕಾವಲಿಯ ಪದಾತಿಗಿತ್ತು: ಅನಂತಪು, ೬. ೮೫)

ಅಂಗಣ

ಅಂಗಳ (ನಿಚ್ಚಲಿ ಕಾರಿರುಳೊಳ್ ಪೊಱಪಚ್ಚಮಂ ಉಟ್ಟಿರ್ದು ಇಱುಂಕಿ ಕಕ್ಷದೊಳ್ ಆ ಪಾಟಚ್ಚರ ಭಯದಿಂದುಟ್ಟು ಪಟಚ್ಚರಮಂ ಮನೆಗೆ ವಂದು ನಿಂದು ಅಂಗಣದೊಳ್: ಶಾಂತಿಪು, ೬. ೬೫); ಮನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಬಯಲು (ಮನೆಯಂಗಳದೊಳ್ ಮನಮೊಸೆದಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ವಿನೋದಮಂ ಕಾಣ್ಬ ದಿವಸಮೆಂದಾದಪುದೋ: ಸುಕುಮಾಚ, ೯. ೧೦೧)

ಅಂಗಣವಲಯ

ಅಂಗಳದ ಸುತ್ತು, ಆವರಣ (ಅಂಗಣಕ್ಕೆ: ಅಂಗಣವಲಯ, ಅಂಗಣವಾವಿ, ಅಂಗಣವೆಟ್ಟು: ಶಬ್ದಮದ, ೩೧೩, ಪ್ರ)

ಅಂಗಣವಾವಿ

ಅಂಗಣದಲ್ಲಿನ ಬಾವಿ (ಅಂಗಣವಾವಿಯೆಂದಚ್ಚಗನ್ನಡ ಸಮಾಸಮುಂಟು: ಶಬ್ದಮದ, ೨೯೨ ವೃತ್ತಿ)

ಅಂಗಣವೆಟ್ಟು

ಅಂಗಳದಲ್ಲಿನ ಆಟದ ಬೆಟ್ಟ (ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಅಂಗಣವಲಯಂ, ಅಂಗಣವಾವಿ, ಅಂಗಣವೆಟ್ಟು: ಶಬ್ದಮದ, ೩೧ ಪ್ರ)

ಅಂಗದ

ಭುಜಕೀರ್ತಿ, ತೋಳಬಂದಿ (ಫಣಾಮಣಿಯುಂ ಮಣಿಕುಂಡಲ ಅಂಗದಪ್ರಮುಖವಿಭೂಷಣಮುಂ ನಿಜಾಂಗರುಚಿಯೊಳ್ ಪೆಣೆದಿರೆ: ಆದಿಪು, ೯. ೧೧೦)

ಅಂಗನಾಯಕ

ಅಂಗದೇಶದ ದೊರೆ, ಕರ್ಣ (ಬೇಗಂ ಇಸು ವೈರಿಯನೀಗಳೆ ಕೊಂದಪೆಂ ರಸಾಂಬರಧರಣೀ ವಿಭಾಗದೊಳಗಾವೆಡೆವೊಕ್ಕೊಡಂ ಅಂಗನಾಯಕಾ: ಪಂಪಭಾ, ೧೨. ೨೦೩)

ಅಂಗನೃಪ

ಅಂಗರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ, ಕರ್ಣ (ಅಂದು ಭೋಂಕನೆ ಕಂಡಂ ಗಂಗಾಂಗನೆಯಂ ಕಾಣ್ಬವೊಲ್ ಅಂಗನೃಪಂ ಮುಂದೆ ನಿಂದ ಕೊಂತಿಯನಾಗಳ್: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೭೩)

ಅಂಗಭವ

ಮಗ (ಅಂಗಭವ ಕೋಮಲಾಂಗ ಆಲಿಂಗನಸುಖ ದೊರೆಗೆ ವಾರದಲ್ತೆ ಕುಳಿರ್ ಕೋೞ್ಚೆಂಗಡಲೊಳ್ ಮುೞುಗಿದೊಡಂ ತಿಂಗಳ ತಣ್ಗದಿರ ಜೊಂಪದೊಳ್ ನೆಲಸಿದೊಡಂ: ಮಲ್ಲಿನಾಪು, ೩, ೯೭)

ಅಂಗಮಹೀತಳ

ಅಂಗದೇಶ (ಮಂಗಳವಱೆಗಳ್ ಶುಭವಚನಂಗಳ್ ಚಮರರುಹಂಗಳ್ ಆ ಶ್ವೇತಚ್ಛತ್ರಂಗಳ್ ಅಮರ್ದೆಸೆಯೆ ಕರ್ಣಂಗೆ ಅಂಗಮಹೀತಳವಿಭೂತಿಯಂ ನೆಱೆಯಿತ್ತಂ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೭೩)

ಅಂಗಮಹೀಶ

ಅಂಗರಾಜ್ಯಾಧಿಪತಿ, ಕರ್ಣ (ತನ್ನೀವಳವಿಂ ಪಾರ್ವಂಗಂ ಅಳಿಪಿ ಬೇಡಿದ ಪಾರ್ವಂಗಂ ಪಿರಿದನಿತ್ತಂ ಅಂಗಮಹೀಶಂ: ಪಂಪಭಾ, ೯. ೭೨)

ಅಂಗಯಷ್ಟಿ

ಯಷ್ಟಿ[ಕೋಲು]ಯಂತೆ ತೆಳ್ಳಗಿರುವ ದೇಹ (ಪದೆಪಿನ ಮಾತುಗಳ್ ಪಲವುಮಂ ಬಿಡದಾಡಿದೊಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುದಾವುದು ಗಡ ದೇವ ಮತ್ ನಯನದೊಳ್ ನಯನಂ ಕರದೊಳ್ ಕರಾಬ್ಜಂ ಅಂಗದೊಳ್ ಎಸೆವ ಅಂಗಯಷ್ಟಿ: ಕಾದಂಸಂ, ೬. ೪)

ಅಂಗಯ್ಸು

ಸ್ವೀಕರಿಸು (ನೀನಿಂ ಮನಮೊಲ್ದು ಅದಂ ಅಂಗಯ್ಸು ಎನಲ್ ಅನುನಯದಿಂದಂದು ತಾಳ್ದಿದಂ ಬಹುವಿದ್ಯೆಗಳಂ: ಕರ್ಣನೇಮಿ, ೪. ೪)

ಅಂಗರಕ್ಕೆ

[ಅಂಗರಕ್ಷಾ] ಮೈಗಾವಲ ಭಟ (ಅಂಗರಕ್ಕರ ನೆರದೊಳ್ .. .. ಬರೆ ನೃಪಾಂಗನೆಯರ್ಕಳ್: ಶಾಂತಿಪು, ೧೦. ೧೪೮); ಮೈಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಸ್ತು, ಕವಚ (ಸಂಗರಕ್ಕೆ ತಾನಂಗರಕ್ಕೆ ರಘುಜಂಗೆಂಬಂತೆ: ಪಂಪರಾ, ೧೪. ೩೭)

ಅಂಗರಕ್ಷಾವಳಿ

ರಾಜನ ಮೈಗಾವಲ ದಳ (ವಿಷಯ ಗೃಹಾಮಾತ್ಯ ದಂಡಾಧಿನಾಥಾವಳಿ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೋಶಾಧಿಪ ತಳವರ ಹಾಸ್ಯಾದಿ ತಂತ್ರಾಳಿಪಾಳಾವಳಿ ರಾಜಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಸೇನಾಪರಿಕರಣ ಪುರೋಧೋಧಿಕಾರ ಅಂಗರಕ್ಷಾವಳಿ ಮುಖ್ಯಂಬೆತ್ತ ಬಾಹತ್ತರದೆಸಕದ ನಾನಾ ನಿಯೋಗಿಪ್ರತಾನಂ: ಶಾಂತೀಶ್ವಪು, ೧೫. ೯೦)

ಅಂಗರವೋಳಿಗೆ

[ಅಂಗಾರಸ್ಫೋಟಿಕಾ] ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ ಸುಟ್ಟ ರೊಟ್ಟಿ (ಪೊಂಗಿರ್ದಂಗರವೋಳಿಗೆಯಂ ಗರಗರನಪ್ಪ ತುಪ್ಪಮಂ: ಪಾರ್ಶ್ವನಾಪು, ೮. ೫೬)

ಅಂಗರಾಗ

ಮೈಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಮಳದ್ರವ್ಯ (ಮಱುದೆವಸಂ ಲತಾಲಲಿತೆ ಕೀಚಕನಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮನೊಂದು ಸೆಱೆಯೆನಿಪ ಅಂಗರಾಗಮಂ ಇಳೇಶ್ವರವಲ್ಲಭೆಯಟ್ಟಲ್ ಉಯ್ದೊಡೆ: ಪಂಪಭಾ, ೮. ೭೩)

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App