भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Zygapophysis

ଯୋଜିପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ, ଯୋଜିବର୍ଦ୍ଧ

Zygobranchiate

ଯୁଗ୍ମକ୍ଳୋମୀ

Zygodactyl

ଦ୍ଵିଯୁଗ୍ମାଙ୍ଗୁଳିତା

Zygodont

ଯୁଗ୍ମଦନ୍ତୀ, ଯୁଗ୍ମତୁଙ୍ଗିକା ଦନ୍ତୀ

Zygogenetic

ଯୁଗ୍ମଜ ପ୍ରଜନନ

Zygolophodant

ଯୁଗ୍ମକଳକ ଦନ୍ତ

Zygoma

ଗଣ୍ଡାସ୍ଥି

Zygomatic arch

ଗଣ୍ଡ ଚାପ

Zygomatic process

ଗଣ୍ଡ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ

Zygomelous

ଯୁଗ୍ମାନୁବନ୍ଦୀ

Zygonema

ଯୁଗଳସୂତ୍ର, ଯୁଗ୍ମ ସୂତ୍ର

Zygonerve

ଯୋଜି ତନ୍ତ୍ରିକାଣୁ

Zygosis

ସଂଯୁଗ୍ମନ, ଯୁଗ୍ମଜନ

Zygosphore

ଯୋଜି ସନ୍ଧି ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ

Zygote

ନିଷିକ୍ତ ଡିମ୍ବାଣୁ, ଯୁଗ୍ମଜ

Zygotene

ଯୁଗ୍ମ ପଟ୍ଟ, ଯୁଗଳ ସୂତ୍ର

Zygotene stage

ଯୁଗ୍ମ ପଟ୍ଟ ଅବସ୍ଥା

Zygotic embryo

ଯୁଗ୍ମଜ ଭ୍ରୂଣ

Zygotic meiosis

ଯୁଗ୍ମଜୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧାୟନ

Zygotic mortality

ଯୁଗ୍ମଜ ମୃତ୍ୟୁତା

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App