भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Scaphognathus

ସ୍କେଫୋଗ୍ନାଥସ

Scaphopod

ନୌପାଦ

Scapula

ଅଂସଫଳକ, ଖୁଆ (ବାହୁ)

Scapular region

ସ୍କାପ୍ୟୁଲାର କ୍ଷେତ୍ର, ଅଂସଫଳକ କ୍ଷେତ୍ର

Scapulo coracoid

ଫଳକାଂସତୁଣ୍ଡ, ଅଂସଫଳକ କୋରାକଏଡ

Scar

କ୍ଷତଚିହ୍ନ

Scanvenger

ଅପମାର୍ଜକ

Scavenging

ସଂମାର୍ଜନା

Scanvenger cell

ସଂମାର୍ଜକ କୋଶ

Scent

ବାସ (ଗନ୍ଧ)

Scent gland

ଗନ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥି

Schematic

ଯୋଜନାବତ

Schizocode

ଦୀର୍ଣ୍ଣଗୁହା

Schizogenesis

ବିଖଣ୍ଡନୀୟ ଜନନ

Schizogony

ବିଖଣ୍ଡନୀ ଜନନ

Schizocoelic coelom

ଦୀର୍ଣ୍ଣଗୃହ ପ୍ରଗୁହା

Schizogonic cyit

ବିଖଣ୍ଡନ ଜନୀୟ ପୁଟୀ

Schizogonic stages

ବିଖଣ୍ଡ ଜନନ ଅବସ୍ଥା

Schizont

ଦୀର୍ଣ୍ଣକ, ସ‌ଇଜୋଣ୍ଟ, ଖଣ୍ଡପ୍ରସୂ

Schizont nature

ବୟଃପ୍ରାପ୍ତ ଦୀର୍ଣ୍ଣକ, ପକ୍ଵଖଣ୍ଡପ୍ରସୂ

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App