भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF COMMERCE (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

year of harvest

ଅମଳ ବର୍ଷ, ଫସଲ ଅମଳ ବର୍ଷ

year to year

ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ

year’s purchase

ବର୍ଷକର କ୍ରୟ

yearly arrivals

ବାର୍ଷିକ ଆଗମନ, ବାର୍ଷିକ ଆଗତ ବସ୍ତୁ

yearly renewable

ବାର୍ଷିକ ନବୀକରଣୀୟ

yearly renewable term insurance

ବାର୍ଷିକ ନବୀକରଣୀୟ ଅବଧି/ମିଆଦୀ ବୀମା

yellow pages

ପୀତ ପତ୍ର

yen

ଜାପାନର ମୁଦ୍ରା

yield

ଉପଜ, ଆୟ, ପ୍ରାପ୍ତି, ଅର୍ଜନ

yield ratio

ପ୍ରତିଫଳ ଅନୁପାତ

yield table

ଉପଜ ସାରଣୀ

york-antwerp rules

ୟୋର୍କ-ଏଣ୍ଟ ୱାର୍ପ ନିୟମ

z-chart

ଜେଡ଼୍‌-ଚାର୍ଟ, ନକ୍ସା, ରେଖାଚିତ୍ର

z-table

ଜେଡ଼-ସାରଣୀ

z(z-forms)

ଜେଡ଼-ଫାରମ୍‌/ପଂଙ୍ଖାପରି ଭାଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ଫର୍ମ

zero cost

ଶୂନ୍ୟ ପରିବ୍ୟୟ

zero-based budget

ଶୂନ୍ୟ ଆଧାରିତ ବଜେଟ

zonal

ଆଞ୍ଚଳିକ

zonal departmentation

କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବିଭାଗୀକରଣ

zonal office

ଆଞ୍ଚଳିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App