भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous1234567Next >

Walk way

आथिं लामा, थाबाय लामा

Wall paper

इन्जुर खाखोर

Wall rock

बिथा अन्थाइ, बेरा अन्थाइ

Wandering continent

बेरायग्रा हादोदमा, दावबायग्रा हादोदमा

Wandering dune

दावबाय हाफाव

Warehouse

बेसाद बाख्रि

Warm

दुंब्रु, गुददंहां

Warm front

गुदुंबारमोखां

Warm water Biotope

द्रुब्रंद दैआरि जिब थावनि

Warp

देबनाय, थन्थ्रनाय, जग्ग्रबनाय
आवलि

Warped

थन्थ्र’ नाय, देबनाय, आवलिनाय

Warped valley lake

थन्थ्र’ हायेन बिलोमा

Wash

सुस्रानाय,

Wash dirt

सुस्रा मैला, सुस्रा अन्थाइ

Wash ore

सुस्रा फेरखोना

Wash out

सुस्रा गारलांनाय, सुस्रा बोहैखार

Wash overs

सुस्रा खांनाय, बोहैगार

Waste

मैला बेसाद, गाज्रि बेसाद, नाङै, उदायै

Waste gas

मैला गेस, गाज्रि गेस

Waste mantle

मैला मेन्ट’ ल
< previous1234567Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App