भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

< previous1234567891314Next >

oasis

बालाहामाबागान, वेसिस

obconical

उलथा शंकु महर

objective

थांखिजा नुथाय, थांखि, थांखि बेसाद

objective forecast

थांखिजा आगु फोसावदिंनाय

oblate

दाब्ले, सेफेथा

oblique

खावस्लिं, खेंस्ला

oblique fault

खावस्लिं गोगाव, खेंस्ला गावनाय

oblique joint

खावस्लिं नांजाब, खेंस्ला नांजाब गान्थि

obliquely

खावस्लिंयै, खेंस्लायै

obsecure zone

मोस्लेर मंडल, आनज्लेर ओनसोल

obsequent

उलथा मोखां बोहै

obsequent river

उलथा मोखां बोहैथि दैमा

obsequent valley

उलथा मोखां सेरफां

observed

नायजानाय, नोजोरहोजानाय

occipital

थालो

occipital ring

थालो आसान

occluded plate

बारसन हादाब, बोहैखन हादाब

occult

मिथिजायै, थाखोमा, मिथिहायै

occult mineral

मिथिजायै खनिज, मिथिलायै खनिज

occlusion

बोसननाय, सोबसननाय
< previous1234567891314Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App