भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Farinaceous lava

गुन्दै महर लाभा

Fast

गोखै, खर

Fast colour salt

थाला सिथाब संख्रि

Fatigue

मेंग्लिनाय

Fatigue limit

मेंग्लि सिमा, गोगोव हमथा सिमा

Fault

गोगाव, गावनाय

Fault block

गावनाय खोन्दो, गोगाव खोन्दो

Fault block mountain

गोगाव खोन्दो हाजोमा

Fault cave

गोगाब दन्दर

Fault coast

बायफ्ले बोरिमा

Fault mountain

गोगाव हाजोमा

Fault shoreline

बायफ्लेबोरिमा हांखो

Fault terrace

बायफ्ले थाखो

Fault trough

बायफ्ले हला, बायफ्ले नावद्रा

Fault zone

बायफ्ले ओन्सोल

Fauna

जिब , मि

Feathering

फारियै, लारियै

Feather joint

लारि जरा

feature

महर, मुस्रि

Feed

दौ, दौनाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App