भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dacite

डेसाइट

Dacitic obsidain

डेसाइटिक अबसिडियान

Dam

बान्दो

Damp

सिदोब, सिदोम

Damp air

सिदोब बार

Damped pendulum

सिदोब दिनदौला

Damped-pendulum system

सिदोब दिनदौला आदब

Damper

सिदोब खालामग्रा, गिसि खालाभग्रा, सिखां होग्रा

Damping

सिखांनाय, सिदोबखांनाय

Damping ratio

सिखांनाय रुजुजखा

Darcy

डार्सी

Darcy -piltot tube

डार्सी पि’ टट नलिसा

Dark brown soil

रोजा मुगा गाब हा

Dark cloured rock

गोसोम गाब अन्थाइ

Data interval

खारि फाराग

data processing

खारि साजायनाय

Datum

गुदि खारि, दादाम, गुदि मान

Datum level

गुदि खारि मोन्थाय

Datum plane

गुदि खारि हा-सा

Datum point

गुदि मान बिन्दो

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App