भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

GLOSSARY OF GEOLOGY (ENGLISH-BODO) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

activity

खामानि

actualistic principle

नाजावथावना खान्थि थारसानथियारि खान्थि

acute bisectrix

खनासा खालामनाय, खनासा बोखावनाय

adamantine

हिराबायदि, हिराअन्थाइ

adamantine spar

हिराबायदि जोंनाय, हिरा गोजों अन्थाइ

adambulacral

सिगांखान्थि, एदामबुलाक्रा’ल

adamellite

एदामेलाइट

adamic earth

एदामारि हा

adamite

एदामाइट, एदामारि

Adams feeder

एदाम्स सुंफुग्रा नाला, जानाला

Admsite

एदामसाइट

adaption

गोरोबहोनाय, आरजाहोनाय

adapter skirt

गोरोबहोग्रा सि, आरजाहोग्रा खोबग्रा

adaptive

गोरोबथाव

adaptive adjustment

गोरोबथाव बिजिरख’नाय

adaptive feature

गोरोबथाव आखु, गोरोबथाव दाथाय

adaptive trait

गोरोबथाव आखुथाय

adarce

एदार्सि

adauxillairy chamber

उफ्रा खथा

additive

दाजाबथाय, बांथाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App