भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

पूर्वाभ्यास

पूर्वाभ्यास:
पंजाबी: रिहरसल
उर्दू: मश्क़
कश्मीरी: रिहरसल/मशिख
सिंधी: मश्क, अभ्यासु
मराठी: पूर्वाभ्यास
गुजराती: रिहर्सल
कोंकणी: येसाय, रिहर्सल
नेपाली: पूर्वाभ्यास
बंगला: पूर्वाभ्यास (ब्या)
असमिया: पूर्वाभ्यास्
मणिपुरी: रिहार्सन
ओड़िआ: पूर्वाभ्यास
तेलुगु: रिहार्सलु
तमिल: ओत्‍तिगै
मलयालम: परिशीलनम्, रिहर्सल्
कन्‍नड: पूर्वाभ्यास

पोत

पोत:
पंजाबी: जहाज़
उर्दू: बहरी जहाज़
कश्मीरी: पान्युक जहाज़
सिंधी: बहरी जहाज़ु
मराठी: जहाज
गुजराती: जहाज़
कोंकणी: नौका
नेपाली: जलपोत, जहाज
बंगला: पोत, जल-जाहाज
असमिया: जाहाज
मणिपुरी: जहाज
ओड़िआ: पोत, जलजाहाज
तेलुगु: नौक
तमिल: पडगु
मलयालम: बोट्‍ट
कन्‍नड: हडगु

बंदूक

भुशुण्डी
पंजाबी: बंदूक
उर्दू: बंदूक़
कश्मीरी: बोंदूख
सिंधी: बंदूक
मराठी: बंदूक
गुजराती: बंदूक, बंधूक
कोंकणी: बंदूक
नेपाली: बंदुक
बंगला: बंदुक
असमिया: बंदुक
मणिपुरी: नोङमै
ओड़िआ: बंदूक, बंधुक
तेलुगु: तुपाकि
तमिल: तुप्पाक्‍कि
मलयालम: तोक्कु
कन्‍नड: बंदूकु

बम

स्फोटास्‍त्रम्
पंजाबी: बम
उर्दू: बम
कश्मीरी: बम
सिंधी: बमु
मराठी: बाँब गोळा
गुजराती: बोंब, बोम
कोंकणी: बॉमगुळो
नेपाली: बंब
बंगला: बोमा
असमिया: बोमा
मणिपुरी: बोम
ओड़िआ: बोमा, बम
तेलुगु: बांबु
तमिल: वेडिगुण्डु
मलयालम: बोंबु
कन्‍नड: बांबु

बमवारी

स्फोटवर्षा
पंजाबी: बमबारी
उर्दू: बमबारी
कश्मीरी: बमबॉरी
सिंधी: बमबाज़ी
मराठी: बॉब वर्षा
गुजराती: बोंबमारो
कोंकणी: बॉम़ मारो, गारनाळो
नेपाली: बंबबर्षा
बंगला: बोमा बर्षण
असमिया: बोमारु, बोमा-वर्षण
मणिपुरी: बोम थदबा
ओड़िआ: बोमा माड़
तेलुगु: बांबुल वर्षमु
तमिल: वेडिगुण्डेरिदल
मलयालम: बोंबाक्रमणम्
कन्‍नड: बोंबु-हाकुवुदु

बिगुल

दुन्दुभि:
पंजाबी: बिगल
उर्दू: बिगुल
कश्मीरी: बिगुल
सिंधी: बिगुलु
मराठी: बिगुल
गुजराती: ब्यूगल
कोंकणी: बिगुल
नेपाली: बिगुल
बंगला: बिउगल
असमिया: बिगुल
मणिपुरी: बेंगुल
ओड़िआ: बेगुल, बिगुल
तेलुगु: बिगुलु
तमिल: बिगिल्
मलयालम: काहळम्
कन्‍नड: कहळे, ब्युगुल

बेड़ा

पोतगुल्म:
पंजाबी: बेड़ा
उर्दू: बेड़ा
कश्मीरी: जहाजु जमाथ
सिंधी: बेड़ो
मराठी: आरमार
गुजराती: बेडो
कोंकणी: नौका समूह
नेपाली: बेडा
बंगला: सामरिक पोतबहर, नौबाहिनी
असमिया: नौबाहिनी
मणिपुरी: हि/जहाज मायम थाङदुना लैबा
ओड़िआ: भेला, नौबाहिनी
तेलुगु: ओड
तमिल: कप्पल् कूट्‍टम्
मलयालम: कप्पल् सैन्यम्
कन्‍नड: नौका समूह

भरती दफ्तर

नियोजन-कार्यालय:
पंजाबी: भरती दफ़्तर
उर्दू: भरती दफ़्तर
कश्मीरी: बरथी दफतर
सिंधी: भर्ती आफ़ीस
मराठी: भरती कार्यालय
गुजराती: भरती कचेरी
कोंकणी: भर्ती कार्यालय
नेपाली: भर्तिकेंद्र
बंगला: भरति दप्‍तर, प्रवेश-दप्‍तर
असमिया: भर्ति दफ्‍तर
मणिपुरी: मिङजन लोयशङ्
ओड़िआ: भर्तीं दप्‍तर
तेलुगु: भर्ती कार्यालयमु
तमिल: आळ् सेर्क्कुम अलुवलमम्
मलयालम: रिक्रूटिंग आफीस्
कन्‍नड: भर्ती कार्यालय/कचेरि

भाला

कुन्त:
पंजाबी: भाला
उर्दू: नेज़ा
कश्मीरी: बलम, नेजु
सिंधी: भालो
मराठी: भाला
गुजराती: भालुं, भालो
कोंकणी: भालो
नेपाली: भाला, बर्छा
बंगला: भल्ल, बर्शा
असमिया: याठि शेल
मणिपुरी: ता
ओड़िआ: भाला, बर्छा
तेलुगु: बल्लेमु
तमिल: ईट्‍टि
मलयालम: कुंतम्
कन्‍नड: ईटि, भाले

मुख्यालय

मुख्यालय:
पंजाबी: सदर मुकाम
उर्दू: सद्र मुक़ाम
कश्मीरी: सदर दफतर
सिंधी: हेड आफ़ीस
मराठी: मुख्यालय
गुजराती: सदर, मुकाम
कोंकणी: मुख्यालय
नेपाली: सदरमुकाम, मुख्यालय
बंगला: प्रधान (जा)
असमिया: मुख्य कार्यालय
मणिपुरी: मरुओइबा लोइशङ्, मरुओइबा ऑफिस
ओड़िआ: मुख्य-कार्यालय
तेलुगु: मुख्य कार्यालयमु
तमिल: तलैमै अगम् तलैमै चेयलगम्
मलयालम: कैंद्र कार्यालयम्
कन्‍नड: मुख्य-कार्यालय, कचेरि

युद्‍धपोत

युद्धपोत:
पंजाबी: जंगी जहाज़
उर्दू: जंगी जहाज़
कश्मीरी: जंगी जहाज़
सिंधी: जंगी जहाज़ु
मराठी: युद्‍ध नौका
गुजराती: युद्‍ धपोत (युद्‍धनौका)
कोंकणी: युद्‍ध नौका
नेपाली: युद्धपोत, जङ्गीजहाज
बंगला: रणपोत (न), युद्‍ध जाहाज, रणतोरी (जु)
असमिया: युद्‍ध-जाहाज
मणिपुरी: लान्गी हि/जहाज
ओड़िआ: जुद्‍ध-जाहाज, जुद्‍धपोत
तेलुगु: युद्‍ध नौक
तमिल: पोरक्‍कप्पल
मलयालम: पटक्‍कप्पल्
कन्‍नड: युद्‍ध हडगु

युद्‍धविराम

युद्धविराम:
पंजाबी: जंगबंदी
उर्दू: जंगबंदी, युद्‍धविराम
कश्मीरी: जंगबँदी
सिंधी: जंगबंदी
मराठी: युद्‍धविराम
गुजराती: युद्‍धविराम
कोंकणी: युद्‍ध विराम
नेपाली: युद्धविराम
बंगला: युद्‍धबिराम (जु)
असमिया: युद्‍ध-बिरति
मणिपुरी: लान लेप्पा
ओड़िआ: जुद्‍धबिराम
तेलुगु: जुद्‍धविराममु
तमिल: पोर्‍ निरुत्‍तम
मलयालम: यज्ञोपवीतम्
कन्‍नड: युद्‍ध विराम

योद्‍धा

योद्धा
पंजाबी: योधा
उर्दू: जंगजू
कश्मीरी: जेगी
सिंधी: जोधो
मराठी: योद्‍धा
गुजराती: योद्‍धो, लडवैयो
कोंकणी: योद्‍धा
नेपाली: योद्धा
बंगला: योद्‍धा (जो)
असमिया: योद्‍धा
मणिपुरी: लान्मी, लालोय
ओड़िआ: जोधा, जोद्‍धा बीर
तेलुगु: योधुडु
तमिल: पोरवीरन्
मलयालम: योद्‍ धावु
कन्‍नड: सैनिक, योध

लड़ाई

युद्धम्
पंजाबी: लड़ाई
उर्दू: लड़ाई
कश्मीरी: लडॉय, जंग
सिंधी: लड़ाई
मराठी: युद्‍ध, लढाई
गुजराती: लड़ाई, युद्‍ध, जंग
कोंकणी: झूज
नेपाली: लडाइ
बंगला: लड़ाइ
असमिया: युद्‍ध
मणिपुरी: लाल, लान
ओड़िआ: लढ़ाइ, जुद्‍ध
तेलुगु: युद्‍धमु, पोराटमु
तमिल: चण्डै/पोर्
मलयालम: युद्‍धम्
कन्‍नड: युद्‍ध, लड़ाई

वायुयान

वायुयानम्
पंजाबी: हवाई जहाज़
उर्दू: तय्यारा, हवाई जहाज़
कश्मीरी: हवॉयी-जहाज़
सिंधी: हवाई जहाज़ु
मराठी: विमान
गुजराती: विमान, हवाई जहाज़, एरोप्लेन
कोंकणी: विमान
नेपाली: विमान, वायुयान
बंगला: बिमान, उड़ो जाहाज
असमिया: वायुयान, उड़ा जाहाज
मणिपुरी: एरोप्लेन
ओड़िआ: उडा-जाहाज, बायु-जान
तेलुगु: विमानमु
तमिल: विमानम्
मलयालम: विमानम्
कन्‍नड: वायुयान

वायुसेना

वायुसेना
पंजाबी: हवाई फौज
उर्दू: फ़िज़ाईया, हवाई फ़ौज
कश्मीरी: हवॉयी फोज
सिंधी: हवाई फ़ौज, वायु सेना
मराठी: वायु सेना, हवाई दल
गुजराती: हवाई सेना (दळ)
कोंकणी: वायुसेना
नेपाली: वायुसेना
बंगला: बिमान बाहिनी
असमिया: बायुसेना, विमान बाहिनी
मणिपुरी: नोङथक लान्मी
ओड़िआ: बायु-सेना
तेलुगु: वायुसेन
तमिल: विमानप्पडै
मलयालम: व्योम सेन
कन्‍नड: वायुसैन्य

विमान

विमानम्
पंजाबी: हवाई जहाज़
उर्दू: तय्यारा (हवाई जहाज़)
कश्मीरी: हवॉयी जहाज़
सिंधी: विमानु
मराठी: विमान
गुजराती: विमान
कोंकणी: विमान
नेपाली: विमान, वायुयान
बंगला: बिमान
असमिया: बिमान
मणिपुरी: एरोप्लेन
ओड़िआ: बिमान
तेलुगु: विमानमु
तमिल: विमानम्
मलयालम: विमानम्
कन्‍नड: विमान

शिरस्‍त्राण

शिरस्‍त्राणम्
पंजाबी: सिरटोप
उर्दू: हेल्मेट, ख़ौद
कश्मीरी: कलुपोश
सिंधी: मथे जी ज़िरह, टोपु
मराठी: शिरस्राण
गुजराती: शिरटोप
कोंकणी: शिरस्राण
नेपाली: सिर ढाक्‍ने कवच, टोपी
बंगला: शिरस्‍त्राण (न)
असमिया: शिरस्‍त्राण, मूरन पिंधा वर्म
मणिपुरी: खाङ्‍तुपी, योतकी तुपी
ओड़िआ: शिरस्‍त्राण
तेलुगु: शिरस्‍त्राणमु
तमिल: इरुंबुत्‍तोप्पि
मलयालम: उरुक्कु तोप्पि
कन्‍नड: शिरस्‍त्राण

शिविर

कटकम्
पंजाबी: छाउणी
उर्दू: कैंप, छावनी
कश्मीरी: कैंप
सिंधी: कैंप, शिविर
मराठी: शिबिर, कम्प
गुजराती: शिबिर, तंबू, छावणी, केंप
कोंकणी: शिबिर
नेपाली: शिविर, छाउनी
बंगला: शिबिर
असमिया: शिबिर
मणिपुरी: लानशङ्
ओड़िआ: शिबिर
तेलुगु: शिबिरमु
तमिल: मुकाम्, पाशरै, पाळयम्
मलयालम: शिविरम्, पाळयम्
कन्‍नड: शिबिर

संगीन

छुरिका
पंजाबी: संगीन
उर्दू: संगीन
कश्मीरी: संगीन
सिंधी: संगीन
मराठी: संगीन
गुजराती: संगीन
कोंकणी: तुपाकी, तोफे
नेपाली: सङ्गीन
बंगला: संगीन
असमिया: संगीन
मणिपुरी: संगीन
ओड़िआ: संगीन
तेलुगु: संगीन्, बंधुक
तमिल: तुपाकि मोन
मलयालम: बयनट्
कन्‍नड: तुपाकि

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App