भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Bharatiya Bhasha Kosh (Daily usage: Hindi-Indian languages)(CHD)

Central Hindi Directorate (CHD)

नौ

नवन्
पंजाबी: नौं
उर्दू: नौ
कश्मीरी: नव
सिंधी: नव
मराठी: नऊ
गुजराती: नव
कोंकणी: णव
नेपाली: नौ
बंगला: नय
असमिया:
मणिपुरी: मापल, मापन
ओड़िआ: नअ
तेलुगु: तोम्मिदि
तमिल: ओन्बदु
मलयालम: औन्पतु
कन्‍नड: ओंबत्तु

नवासी

नवाशीतिः, एकोननवतिः
पंजाबी: उनानवें
उर्दू: नवासी
कश्मीरी: कुनुनमथ
सिंधी: उणानवे
मराठी: एकुणनव्वद
गुजराती: नेव्याशी, नव्याशी
कोंकणी: एकुणणवद
नेपाली: उनान्नब्बे
बंगला: उनोनोब्बइ
असमिया: उनानब्बै
मणिपुरी: मरिफू मापल
ओड़िआ: अणानबे
तेलुगु: ऐनभै तोम्मिदि
तमिल: ऐण्पत्तोन्बदु
मलयालम: ऐण्पत्तोन्पत्तु
कन्‍नड: एंबत्तोंबत्तु

नब्बे

नवतिः
पंजाबी: नब्बे
उर्दू: नव्वे
कश्मीरी: नमथ
सिंधी: नवे
मराठी: नव्वद
गुजराती: नेवुं, नेवु
कोंकणी: णवद
नेपाली: नब्बे
बंगला: नोब्बइ
असमिया: नब्बै
मणिपुरी: मउद्रा, मरिफू तरा
ओड़िआ: नबे
तेलुगु: तोभै
तमिल: तोण्णूरु
मलयालम: तोण्णूरु
कन्‍नड: तोंबत्तु

निन्यानवे

नवनवतिः
पंजाबी: नढ़िनवें, नड़्हिनवें
उर्दू: निनावे
कश्मीरी: नमुनमथ
सिंधी: नवानवे
मराठी: नव्याण्णव
गुजराती: नव्वाणु, नवाणु, नव्वावुं, नवाणुं
कोंकणी: णव्याणव
नेपाली: उनान्सय
बंगला: निरानोब्बइ, निरानोब्बुइ
असमिया: निरानबै
मणिपुरी: मउद्रा मापल, मरिफु तरा मापल
ओड़िआ: अनेशत, अनेशोत
तेलुगु: तोभै तोम्मिदि
तमिल: तोण्णूट्टोन्बदु
मलयालम: तोण्णूट्टोंपतु
कन्‍नड: तोंबत्तोंबतु

नवाँ

नवम्
पंजाबी: नौवाँ
उर्दू: नौवाँ (नहुम)
कश्मीरी: नॅव्युम
सिंधी: नाओं
मराठी: नववा
गुजराती: नवमो
कोंकणी: णववो
नेपाली: नवौं
बंगला: नवम, नउइ
असमिया: नवम
मणिपुरी: मापल शुबा
ओड़िआ: नबम
तेलुगु: तोम्मिदव
तमिल: ओन्पदावदु
मलयालम: ओन्पतामत्ते
कन्‍नड: ओंबत्तनेय

नमक

लवणम्
पंजाबी: लूण
उर्दू: नमक
कश्मीरी: नून
सिंधी: लूणु
मराठी: मीठ
गुजराती: मीठुं, निमक, लूण
कोंकणी: मीठ
नेपाली: नून, निमक
बंगला: नून, लबण (न)
असमिया: निमख
मणिपुरी: थूम
ओड़िआ: लुण
तेलुगु: उप्पु
तमिल: उप्पु
मलयालम: उप्पु
कन्‍नड: उप्पु

नौसादर

क्षरः
पंजाबी: नुशादर
उर्दू: नौशादर
कश्मीरी: नवसादन
सिंधी: नौशादरु
मराठी: नवसागर
गुजराती: नवार, खार
कोंकणी: नौसागर, खार
नेपाली: नौसादर, एक क्षार
बंगला: निशादल (एक जातीय खार)
असमिया: निशादल
मणिपुरी: हार मखल अमा
ओड़िआ: एक तिक्ख्ण खार बा लुण
तेलुगु: नवासागरमु
तमिल: नवच्चारम्
मलयालम: नवसारम्
कन्‍नड: नवसागर

नीबू

निम्बुकम्
पंजाबी: निंबू
उर्दू: नींबू (लीमूं)
कश्मीरी: न्यौम
सिंधी: लीमो
मराठी: लिंबू
गुजराती: लींबू, लिंबु
कोंकणी: लिंबू
नेपाली: निबुवा, निंबू, कागती
बंगला: लेबु, नेबु कागजि
असमिया: नेमु टेङा
मणिपुरी: चमप्रा
ओड़िआ: लेंबु
तेलुगु: निम्मकाय
तमिल: एलुमिच्चम् पऴम्
मलयालम: चेरुनारङ्ङ
कन्‍नड: निंबे हण्णु

नारंगी

नारंगम्
पंजाबी: नरंगी
उर्दू: नारंगी
कश्मीरी: संगतरु
सिंधी: नारंगी
मराठी: नारिंग
गुजराती: नारंगी
कोंकणी: संत्र, लारांज
नेपाली: सुंतला
बंगला: कमला लेबु (नेवु)
असमिया: सुमथिरा, कमला
मणिपुरी: कोमला अचौबा मखल अमा
ओड़िआ: नारंगी
तेलुगु: कमला पंडु
तमिल: कमला आरंजु
मलयालम: मधुर नारङ्ङ
कन्‍नड: कित्तळे हण्णु

नारियल

नारिकेलम्
पंजाबी: नारियल
उर्दू: नारियल
कश्मीरी: खूपरु, नारजील
सिंधी: नारेलु
मराठी: नारळ
गुजराती: नारियेळ (नारियेल), श्रीफल
कोंकणी: नाल
नेपाली: नरिवल
बंगला: नारकेल, नारिकेल, नारकोल
असमिया: नारिकल
मणिपुरी: यूबी
ओड़िआ: नडिआ
तेलुगु: कोब्बरि काय
तमिल: तेङ्गाय्
मलयालम: तेङ्ङा, नाळिकेरम्
कन्‍नड: तेंगिनकायि

नाशपाती

अमृतफलम्
पंजाबी: नाशपाती, बग्गूगोशा
उर्दू: नाशपाती
कश्मीरी: टंग
सिंधी: नासपाती
मराठी: नासपाती
गुजराती: नासपाती
कोंकणी: नासपाती
नेपाली: नास्पाती, नासपाती
बंगला: नाशपाति
असमिया: नाचपति
मणिपुरी: नाशपाती
ओड़िआ: नाशपाती
तेलुगु: बेरी काय
तमिल: बेरिक्काय्
मलयालम: सबर्जलि
कन्‍नड: मरसेबु

नाड़ा

नीवी
पंजाबी: नाल़ा
उर्दू: कमरबंद, नाड़ा
कश्मीरी: डूर
सिंधी: अगठु नाड़ो
मराठी: नाडी
गुजराती: नाडुं
कोंकणी: नाडी
नेपाली: इँजार, इजार
बंगला: दड़ि, फिता (पाजामार)
असमिया: पायजामा
मणिपुरी: मरी
ओड़िआ: सुतार मोटा डोरि (घाघरा पाइजामा बांधिबा पांइ)
तेलुगु: नाडा
तमिल: नाडा
मलयालम: नाट
कन्‍नड: लाडि

नगर भत्ता

नगरभृतिः
पंजाबी: नगर भत्ता
उर्दू: शहरी भत्ता
कश्मीरी: शहरी अलोंस
सिंधी: शहर भतो
मराठी: नगरांत होणा खर्चा, नागरी खर्च, नगर भत्ता
गुजराती: नगर भत्तुं (भथ्थुं)
कोंकणी: नगर भत्तुं (भथ्थुं)
नेपाली: नगर भत्ता
बंगला: नगर भाता
असमिया: नगर भात्ता
मणिपुरी: साहरगी चादिङ्
ओड़िआ: नगर भत्ता
तेलुगु: नगर भत्ता
तमिल: नगरप्पडि
मलयालम: सिट्टि अलवन्स्, नगर बत्त
कन्‍नड: नगर भत्ते

नाबालिग

अवयस्कः
पंजाबी: नाबालग
उर्दू: नावालिग़
कश्मीरी: नावालेंग
सिंधी: नाबालिग़
मराठी: लहान, वयांत न आलेला, अज्ञान, नाबालिग
गुजराती: सगीर
कोंकणी: अवयस्क
नेपाली: नाबालिग
बंगला: नाबालक (-लो)
असमिया: नाबालक
मणिपुरी: नूपामचा
ओड़िआ: नाबालक
तेलुगु: अवयस्कुडु
तमिल: उरियवयदुवराद, मेजरागाद
मलयालम: मैनर्
कन्‍नड: अल्प वयस्क

निदेशक

निदेशकः
पंजाबी: डाइरैकटर, निरदेशक
उर्दू: डायरेक्टर (नाज़िम)
कश्मीरी: डायरेक्टर, नॉज़िम
सिंधी: डाइरेक्टर, हिदायतकार (नाटकु वग़ैरह)
मराठी: डॉयरेक्टर, संचालक, दिगदर्शक, निदेशक
गुजराती: निर्देशक, नियामक
कोंकणी: निदेशक
नेपाली: निदेशक, निर्देशक, डाइरेक्टर
बंगला: अधिकर्ता
असमिया: कार्य परिचालक
मणिपुरी: डायरेक्टर
ओड़िआ: निर्देशक, कार्य परिचालक
तेलुगु: डायरेक्टरु
तमिल: इयक्कुनर्
मलयालम: निदेशकन्, डयर्क्टर्
कन्‍नड: निर्देशक

निदेशालय

निदेशालयः
पंजाबी: डाइरैक्टोरेट
उर्दू: डाइरेक्टोरेट
कश्मीरी: डायरेक्टर सुंद दफ़तर
सिंधी: डाइरेक्टोरेट, निदेशालय
मराठी: संचालन विभाग
गुजराती: निदेशालय
कोंकणी: निदेशालय
नेपाली: निदेशालय
बंगला: अधिकर्तार दफ्तर, कार्यालय (जा)
असमिया: निर्देशालय
मणिपुरी: डाइरेक्टोरेट
ओड़िआ: निर्देशालय
तेलुगु: डायरेक्टरेटु
तमिल: इयक्कगम्
मलयालम: निदेशालयम्, डयरक्टरेट्टू
कन्‍नड: निर्देशालयम्

निधि

निधिः
पंजाबी: फंड, धेन, कोश
उर्दू: सरमाया (फंड)
कश्मीरी: फंड
सिंधी: निधी, ख़ज़ानो, फंड
मराठी: फंड, निधी
गुजराती: भंडार, खजानो
कोंकणी: निधी
नेपाली: निधि
बंगला: निधि, तहबिल, तबिल
असमिया: निधि, ट्रेज़री भँराल
मणिपुरी: लन, लनगै, फण्ड
ओड़िआ: भंडार
तेलुगु: निधि
तमिल: निदि
मलयालम: निधि, फण्ड्
कन्‍नड: निधि, कोश

नियंत्रक

नियन्त्रकः
पंजाबी: कंटरोलर
उर्दू: कंट्रोलर (नाज़िम)
कश्मीरी: कंट्रोलर, नॉज़िम
सिंधी: कन्ट्रोलर, नाज़िम
मराठी: नियामक, नियंत्रक
गुजराती: नियंत्रक, नियंता
कोंकणी: नियंत्रक
नेपाली: नियन्त्रक
बंगला: नियंत्रक
असमिया: नियंत्रक
मणिपुरी: येङशिनबा मी, कन्ट्रोलर
ओड़िआ: नियंत्रक
तेलुगु: नियंत्रकुडु
तमिल: कण्काणिप्पाळर्
मलयालम: कण्ट्रोलर, नियंत्रकन्
कन्‍नड: नियंत्रक

नियम पुस्तक

नियमसंहिता
पंजाबी: नियम पुसतक
उर्दू: दस्तूरुल- अमल (लॉ बुक)
कश्मीरी: कॉयिदु किताब
सिंधी: क़ाइदनि जो किताबु
मराठी: नियमांचे पुस्तक
गुजराती: नियमावलि, धारोधारण
कोंकणी: विधान ग्रंथ
नेपाली: नियम पुस्तक, नियमावली
बंगला: बिधान ग्रंथ बिधि-नियम, आइनि पुस्तिका (शब्दकोश)
असमिया: बिधि-ग्रंथ
मणिपुरी: नियमगी लाइरिक
ओड़िआ: नियम पुस्तक
तेलुगु: नियम पुस्तकमु
तमिल: विदिमुरै कैयेडु
मलयालम: नियम ग्रंथम्
कन्‍नड: नियमगळ पुस्तक

नियुक्ति

नियुक्तिः
पंजाबी: नियुकती, तैनाती
उर्दू: तैनीती (तक़र्रुर)
कश्मीरी: तकरुरी
सिंधी: मुक़ररी
मराठी: नेमणूक, नियुक्ती
गुजराती: नियुक्ति, निमणूक
कोंकणी: नियुक्ती
नेपाली: नियुक्ति
बंगला: नियुक्ति (जु)
असमिया: नियुक्ति
मणिपुरी: थबक खन्बा
ओड़िआ: निजुक्ति
तेलुगु: नियामकमु
तमिल: वेलैयिल् अमर्त्तल्
मलयालम: नियमनम्, नियुक्ति
कन्‍नड: नेमक, नियुक्ति

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App