भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary Of Education (English-Bodo) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Word game

सोदोब गेलेमुं

Word phonogram

सोदोब फन ग्राम

Word recognition test

सोदोब सिनायथि आनजाद

Work book

हाबाबिजाब, सर बिजाब

Work-experience

हाबा रोंगथि

Work load

हाबा लेरथाय, हाबा लिरबां

Work study programme

आर्जिनाय सोलोंथौ हाबाफारि

Work type reading

हाबाबाहायथाव फरायनाय

Work value differential

हाबाबेसेन फाराग खालामग्रा

Worker’s education

मावफुंग्रानि सोलोंथाइ

Worker’s universities

मावसुंग्रा मुलुकसोलोंसालि

Writing posture

लिरनाय थामहर

Writing school

लिरनाय फरायसालि

Writing tremor

लिरनो आखाइ मावनाय

Year book (=annual)

माइथायारि बिजाब, सोदोबबाख्रि

Youth

लाइमोन मावमिन

Youth hostel

लाइमोन हस्तेल

Youth programme

लाइमोन हाबाफारि

Z score

जेड नम्बर

Zee chart (z chart)

जी सार्ट, न्नसार्ट

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App