भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Economics (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Naturalism

मिथिंगायारि खान्थि

Navvy

जाउग्रा दांसा

Necessaries

गोनांथि मुवा

Need based wage

गोनांथियारि मुजि

Need measurement

गोनां सुनाय

Need response pattern

गोनां-फिन आदब

Necrophilia

गोथैनु आथोन दुंलोबनाय

Negotiator

गो-सावरायग्रा

Negative income effect

दानख’थायारि आय जाउन

Negative investment

दानख’थायारि खाथायनाय

Negative strike

दानख’थायारि हरथाल

Negative utility

दानख’थायारि बाहायथावना

Negativism

खर’ सिसिब्राबखान्थि

Negotiable instrument

बुजिलाइनाय आइजें

Neighbourhood council

नसुंसे गुथुम

Neighbourhood group

नसुंसं दोलो

Neo-classical school

नव संस्थापक संप्रदाय गोदान कासिकेल फोथायारि

Neo-liberalism

गोदान उदांयारि खान्थि

Neo-Marxism

गोदान मार्कस खान्थि

Net amount

नंगुबै बिबां

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App