भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Economics (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Windfall profit

मिबथिसयै मुलामफा

Winding up

थुंगेहोनाय

Wishful thinking

गाहाय साननाय, हामब्लायथि साननाय

Withdrawal

रैखा बान

Work certificate

हाबा फोरमालाइ

Work curve

हाबा खोंख्रा

Work cycle

हाबा दिंखन

Work decrement

हाबा जामनाइ, दांसा गोहोजामनाइ

Work force (= labour force)

मावगोहो, मावग्रा अन्जिमा

Workers’ education

मावग्राफोररि सोलोंथाइ

Working class

दांसा थाखो

Working employer

दांसा थिसनग्रा, दांसा बिगोमा

Workman’s compensation Act

दोंसाफोरनि सुफुंफिनाय आइन, दांसाफोरनि फेरमालि आइन

Workmanship pride

मावरोंनायनि देथगानाय

Works committee

बिगोमा दांसा आफाद

Works spreading

हाबा रानफुंनाय

World bank

मुलुगनां बेंक

Worldwide market

मुलुगगोसार हाथाइ

Year of harvest

दिहुनथाइ बोसोर

Year’s purchase

बोसोरारि बाइनाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App