भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Trustee security

फोथाय फुन्जिसा जामिन

Trust policy

फोथाय फुन्जि पलिसि

Turnover

बोदला

Twenty-year endowment option policy

नैजि बोसोरारि बन्दबस्ति बिसोलाय पलिसि

Twisting

फुसलायनाय

Two name paper

नै-मुङारि लाइजाम

Two year temporary assurance

नै बोसोरारि थाजोरि बीमा

Type bar

टाइप दान्दा

Type basket

टाइप खादा

Type face

टाइप मोखां

Typescript

टाइप हांखो

Type writer eraser

टाइप राइटार हुगारग्रा

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App