भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Transposition

जायगा सोलायनाय, उलथायनाय

Trapped bull

फानजा फालङि, ट्रेपड् बुल

Travel accident policy

दावबाय जाब्रबथाय पलिसि

Travelling agent

दावबायारि गनायजाखा

Travelling expenses account

दावबायथिं खरसा सानरिखि

Treasury

रां बाख्रि, ट्रेजारि

Treasury deposit

रां बाख्रि जमा

Treasury stock

रां बाख्रि स्टक

Trend reversal

टेमग्लाय आथानि

Trial and error pricing

नाजाथाय गेना बेसेनथिनाय

Trial balance

जोबथा बिसानख’ लाइ, जोबथा बाउसिलाइ

Triangular barter

थामखनायारि बिसोलाय

Triangular trade

थाम ख’ नायारि फालांगि

Triphone

रिलिथाम

True discount

असे बाट्टा

Trunk line

गाहाय लामा

Trust account

फोथाय फुन्जि सानरिखि

Trust company

फोथाय फुन्जि कम्पनि

Trust deposit

फोथाय फुन्जि जमा

Trustee’s cash book

फोथाय फुन्जिसायारि नोगोद बही

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App