भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Reimbursement benefits

खरसासुफुं मुलाम्फा

Reimbursement premium

होफिन्नाय खिस्ति, फज’फिन्नाय खिस्थि

Re-insurance (-re-assurance)

फिन बीमा

Reinsurance method

फिन बिमा खान्थि

Reinsured

फिन बिमा खालामजानाय

Remarks

राइजोबथा, बुंजोबथा

Reminder slip

गोसोखांहोग्रा लाइसा

Remittance

दैथाइहरनाय

Remittance facilities scheme

दैथायनाय खाबु मावथांखि

Remittance in transit account

लांलाय लाबोलाय रांखान्थि रेहायनि सानरिखि

Remonatization

फिन खावरि दानाय, रांमु दाफिन्नाय

Remunerative business

दांबांरायारी फालांगि

Rendered account

थियारिखा सानरिखि

Renewal agreement

फोदान्नाय गोरोबथा

Renewal certificate

फोदानन्नाइ फोरमानलाइ

Renewal commission

फोदानन्नाइ कमिसन, फोदानफिन्नाइ बिजिरसं

Renewal expense ratio

फोदान्नाइ खरसा रुजुजखा

Renewal of bill

बिलनि फोदान्नाइ

Rent account

खाजोना/बाहरा सानरिखि

Re-organization (of capital)

दाफिन्नाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App