भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Price line

बेसेन हांखो

Price list

बेसेन फारि

Pricing

बेसेन थि खालामनाय

Pricing of materials

मुवानि बेसेनथिनाय

Primage

सामोलारि बिबा, प्राइमेज

Primary deposit

गुदि जमा

Prime bill

साबसिन बिल

Prime cost (=basic cost=flat cost)

गुदि बेसेनथिनाय

Prime entry

गुदि थिसननाय

Principal

1. गाहाय, मैखोम 2. बिगुमा 3. गुदि रां

Principal appraiser

गाहाय बेसेनथिग्रा

Principal bill

गाहाय बिल

Principal debtor

गाहाय दाहार लाग्रा

Principles of marketing

फान्नाय-बायनायनि खान्थि

Printing and stationary

सेबखांनाय आरो रेबमुं

Prior line debenture

आगु लियन दिबेनचर

Prior preferred stock

आगु होग्रोजाखा स्टक

Private account

बेसरखारि सानरिखि

Private bank

बेसरखारि बेंक

Private bonded warehouse

बेसरखारि खाखानाय मुवा गुदाम

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App