भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous12345Next >

Haberdashery goods

हाबार्ड देसारी बेसाद

Half and mutilated notes account

बायफ्ले-जिफ्ले थाखानि सानरिखि, जिराफ फाराब रां-बिलाइनि हिसाब

Half commission man

खावसे बाहागो लाग्रा दालाल

Half credit policy

खावसे प्रीमियाम दाहार पलिसि

Half note

खावसे थाखा बिलाइ, खावसे न’ ट

Half premium policy (without debt)

खावसे खिस्थि पलिसि (देना गैयि)

Half space correction

खावसे जायगा फोसाबथाय

Half stock

खावसे-बेसेन थुबिल खावसे स्टक

Half title

सुंद’ खर’ बिमुं सुंथाब खर’ बिमुं

Half walk outs

गोसो गैयि गाहक

Hall mark

फोरमानारि दाखोन

Halving principle

बोखाव खान्थि

Hand bill

आखाइ लाइसा, आखाइ बिल

Handling charges

लांलाय-लाबोलाय सार्ज

Handling facilities

लांलाय-लाबोलाय खाबु

Hand to mouth buying

जिउ खांनोल’ बायनाय, सोलिनो आन्था बायनाय

Hanger

हेंगार, आलाइग्रा

Hanging paragraph

हिन्दां पेरेग्राफ

Haphazard sampling

अजाय सेम्फुल सायख’ नाय

Harbour policy

रूंमा गाथोनारि पलिसि, जाहाज गाथोनारि पलिसि
< previous12345Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App