भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Hard currency

मोन्नो गौयि खावरि

Hard money

1. खावरि 2. मोननो गैयि खावरि

Hard platen

गोरा प्लेटेन

Hazard

खैफोद

Hazardous operation

खौफोद गोनां खामानि

Heading

खर-बिमुं

Head office account

गाहाय मावख’ सानरिखि

Health certificate

देहा फोरमानलाइ

Health declaration

देहा फोसावनाय

Health insurance

देहा बीमा

Health insurance benefits

देहा बीमा मुलाम्फा

Heavy industry

गेलेर उद्य’ ग

Heavy sign

गेदेर सिन

Hedging

रैखाथि, रैखा बंखन

Hedging operation

रैखा बेंखन मावफुंनाय

Held over

बेंथाजानाय

Hidden offer

होखोमा दान

Hidden reserve

होखोमा थिखानाय फुनजि

Hierarchical layering

मासि रान्नाज खोलोब, हियारारकियाल खोलोब

Hierarchical organisation

हियारारकियाल गौथुम

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App