भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

< previous1234567Next >

G.A. and S (loss) =general average and salvage (loss)

गोलै बीमा-खहा आरो सेलभेज (खहा)

Gain

मुलाम्फा

Galloping inflation

गोख्रै रां दुखांथाइ

Garbled coin

साजायखोन खावरि

General acceptance

सरासन्स्रा आजावथाय, गोलै गनायथि

General agent

सरासन्स्रा गानायजाखा, जेनेरेल एजेन्ट

General average

गोलै बीमा खहा

General average contribution

गोलै बीमा-खहा बिहोमा

General average expenditure

सरासन्स्रा बीमा-खहा खऱसा

General average sacrifice

सरासन्स्रा बीमा-खहा बाउनाय

General banker’s lien

सरासन्स्रा बेंक लियेन, सरासन्स्रा बेंक आबुं बैंक पुनग्रहणाधिकार मोनथाय

General cargo

सरासन्स्रा बेसाद गोर्लै मुवा

General charges account

गोर्लै साज-सानरिखि, गोर्लै मासुल सानरिखि

General endorsement

गोर्लै एन्दर्जमेन्ट, गोल्लै बिलिरथि

General ledger

गोर्लै खाथा

General ledger adjustment account

गोर्लै खाथा गोरोबहो सानरिखि

General licence

गोर्लै लाइसेंस, गोलैं होमोनलाइ

General lien

गोर्लै आबुं गोहो मोनथाय, गोलँ लियेन

General lien whole saler

गोर्लै गोहो जथाय फानग्रा

General order store

सरासन्स्रा अर्दार बाखि
< previous1234567Next >

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App