भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Day loan

सानारी दाहार

Days of grace

रेहाइ सान, आजिरा सान

Day-to-day business

सानफ्रोम्बोनि हाबाफारि

Dead

1. दद्र, गोथै
2. होबथाजा
3. फेलें

Dead account

गोथै बिसानख, गोथै सानरिखि

Dead freight

1. निःबेसेन भारा,
2. बाहायजाथावयि जायगा

Deadheading

1. उदायि खन
2. बारलां मासि दाउखो

Dead key

उदायि साबि

Dead line vehicle

उदायि गारि, उदायि दालाव

Dead load

उदां जायगा बिबा, गोथै बिबा

Dead security

गोथै जामिन

Dead space

बाहायजायि थावनि

Dead stock

उदायि थुबिल, गोथै स्टक

Dead time

1. उदायि सम
2. गोथै बुबिल

Dead weight tonnage

बिबा गोहो

Deal

दामदोर खालामनाय

Dealer

गलादार, फालांगिरि, सुथिला फालांगिरि

Dealer helps

गलादारनि थाखाय फोसावमुवा

Dealer in print

गलानि मुं दोन्नाय

Dealing

सोमोन्दो लाखिनाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App