भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Working results

खामनिनि फिथाइ

Work in progress

सोलिफु खामानि, मावफुनाय

Workmen’s compensation insurance

मावग्राफोरनि फेरमालि बीमा

Work order

खामानि थोननाय

Works cost

मावनायनि बेसेन

Works on cost

मावनायनि खरसा

World bank

मुलुग बेंक

World wide bank

मुलुगनां हाथाइ

Writing plate

लिरनाय फाल्ला

Writing position

लिरनाय थाथाय

Written guarantee

लिरजानाय रादाइ, लिरजानाय गेरेन्टी

Yearly arrivals

बोसोरारि सफैनाय

Yearly renewable term insurance

बोसोरारि फोदानफिनजाथाव सम बीमा

Year of harvest

फसल बोसोर

Year’s purchase

बोसोरारि बायनाय

Yield

1. रज’थाय, दिहुनग्रा 2. मोनजाग्रा, मोननाय

Yield table

रज’थाय फारिलाइ

Zone pricing

थिलिलानानै बेसेन-खानाय

Zoning

थिलि बानायनाय

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App