भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Whole coverage

आबुं बीमा

Whole life policy without profits

मुलाम्फा गौयि जोरनां बीमा पलिसि

Wholesale

फाइखारि

Wholesale market

फाइखारि हाथाइ

Wholesale price

फाइखारि बेसेन

Wholesaler

फाइखारि फानग्रा

Wholetime agent

आबुं समारि गनायजाखा, अरायनां एजेन्ट

Wholly destroyed note rules

आबुं गाज्रि नट खान्थि

Winding up

फोजोबनाय, बोनथुमनाय

Window dressing

1. बाहेरा देलायनाय, गलानि साजायनाय 2. साजोंसा दिन्थिथाय

Window envelope

बारजा लेफाफा

Window ledger

बारजा बही

With hold

दोनथ’ जानाय

Without profit policy

मुलाम्फा गोनां पलिसि

With profit policy

मुलाम्फा गौयि पलिसि

With return deferred annuity

फैफिन खिस्ति दोनथ’ नाय बोसोरारि

Work equipment

मावनायनि आगजु

Working account

खामानिनि सानरिखि

Working papers

खामानि लाइसा

Working partner

सांग्रा बाहागोदार

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App