भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Aerial root

ବାୟବୀୟ ଚେର

Allelic mutant

ବିକଳ୍ପ ନଭୋଭବନ

Alley cropping

ସନ୍ଧି ଫସଲଚାଷ

Allogenic succession

ପରଜିନୀୟ ଅନୁକ୍ରମ

Allometric growth

ଭିନ୍ନ ବିକାଶ ମାପନ

Allopatric

ଭିନ୍ନ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତାର

Allosteric enzyme

ଭିନ୍ନସ୍ଥଳୀ ସନ୍ତ୍ୱରକ

Allosteric protein

ଭିନ୍ନସ୍ଥଳୀ ପୁଷ୍ଟିସାର

Alpha DNA

ଆଲଫା ଡ଼ି. ଏନ୍‍. ଏ

Alpha numeric code

ଆଲଫା ସାଂଖ୍ୟିକ ସଂହିତା

Alpha taxonomy

ଆଲଫା ବର୍ଗୀକରଣ ପଦ୍ଧତି

Alpine

ଆଲପାଇନ୍‍ ଉଦ୍ଭିଦ, ସରଳବର୍ଗୀ ଉଦ୍ଭିଦ

Alternate host

ବିକଳ୍ପ ପୋଷକ

Alternate segregation

ବିକଳ୍ପ ପୃଥକନ

Alu equivalent family

ଆଲୁ ସାମ୍ୟ ବଂଶ

Alula

ଆଲୁଲା

Alvar

ଅଳାବ ଶାକଳୀ

Ambar bahar

ବସନ୍ତ ପୁଷ୍ପନ

Amber codon

ଆମ୍ବର କୋଡ଼ନ

Amber mutation

ଆମ୍ବର ନେବୋଭବନ

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App