logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)

account for
1. सानरिखि दिन्थि 2. हिसाब हो

account head
सानरिखि आयदा

accountability
जबाबदिहि, जबाबहोनांथि

accountable
1. जबाबहोंनां 2. देनादार

accountancy
1. सानरिखि बिददा 2. सानरिखि हाबा

accountant
सानरिखिसा

accrued benefit
बांहोनाय मुलामफा

accrued pension
बांहोनाय फेन्सन

accumulation
थुबुर जानाय, थुबुर खालामनाय

accuracy
थिगथागथि


logo