logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Without profit policy
मुलाम्फा गोनां पलिसि

With profit policy
मुलाम्फा गौयि पलिसि

With return deferred annuity
फैफिन खिस्ति दोनथ' नाय बोसोरारि

Work equipment
मावनायनि आगजु

Working account
खामानिनि सानरिखि

Working papers
खामानि लाइसा

Working partner
सांग्रा बाहागोदार

Working results
खामनिनि फिथाइ

Work in progress
सोलिफु खामानि, मावफुनाय

Workmen's compensation insurance
मावग्राफोरनि फेरमालि बीमा


logo