logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Auditor's criminal liability
नायबिजिरगिरिनि खिमिनेल बिबान

Auditor's lien
नायबिजिरगिरिनि गोहो

Audit programme
नायबिजिर हाबाफारि, सानजाद हाबाफारि

Authorised agent
गोहो मोन्नाय थान्दै

Authority to negotiate
फैस्लानि गोहो

Authorization sticker
मोनथाय स्टिकार, मोनथाय नांजाबफा

Authorized capital
मोन्नाय थुबिल, गनाय जानाय थुबिल

Authorized limits of examiner
बिजिरगिरिनि जोबथा गोहो

Authorized packer
बेसाद जुग्रा, मावमोनखा जुग्रा

Authorized Stock
मोन्नाय स्टक


logo