logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Audience composition
नायग्राफोर बानायथाय

Audience flow
खोनासंग्रा हानजा

Audit
नायबिजिर, सानजाद

Audit customer
नायबिजिर बायग्रा, सानजाद बायग्रा

Audited accounts
नायबिजिर हिसाब, सानजादनाय हिसाब

Audit fee
नायबिजिर मासुल

Auditing
नायबिजिरनाय, सानजादनाय

Audit note
नायबिजिर लाइ, सानजाद रेबसुं

Auditor
नायबिजिरगिरि, सानजादगिरि

Auditor's civil liability
नायबिजिरगिरिनि सिभिल बिबान


logo