logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)

fellow
1. लोगो 2. सोद्रोमा

fellowship
फरायअनसुंथाइ

female
हिनजाव, आइजो, नारि

fertile
हासार गोनां

fictitious
सानलावरि, आरजाथारि

fidelity
गोसो गोथार

field
थिलि

figure
1. अनजिमा 2. महर

file
1.लाइजाब 2. लाइजाब खालामनाय 3. दाखिल खालामनाय

filing
लाइजाबआव सोनाय


logo