logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Bale
थफ्ला, गानथि

Ball races
चालक गोलियाँ

Bank
रांख', बेंक

Bankable bill
राख'वारि बिल, बेंकआरि बिल

Bank acceptance
रांखं'गनायथि, बैंक सानरिखि

Bank account
बैं बिसानख', बेंक सानरिखइ

Bank advance(=banker's advance)
बैंक अग्रिम

Bank balance sheet
बेंक जखा लाइ, बेंक बाउसि लाइ

Bank bill
बें बिल, रांख' बिल

Bank burglary and robbery policy
बेंक सिखाव आरो डाखाथि खानथि


logo