logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Weight cargo
लेरथाइ कारग'

Weight certificate
लेरथाइ फोरमानलाइ

Wet goods
रेजें मुवा

Wharf
गाथोन

Wharfage
गाथोन खाजोना

Wharfinger
गाथोनदार

Wharf rent
गाथोन बेसेन

Whole coverage
आबुं बीमा

Whole life policy without profits
मुलाम्फा गौयि जोरनां बीमा पलिसि

Wholesale
फाइखारि


logo