logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Amortization fund
देना सुख'नाय थुबिल

Amortized loan
सुख'नाय दाहार

Amortized mortgage
बन्दक सुख'नाय

Amount
जमा रां, बिबां

Amount deposited
दोन्थुमनाय जमा रां

Amount withdrawn
दिहुननाय जमा रां

Analysis
बिजिरनाय

Analysis of surplus
आग्लायनाय बिजिरनाय/बारा बिजिरनाय

Anchor and clain clause
आस्रय होग्रा जिन्जिरि खोन्दो

Anid interest
सुदनि सुद


logo