logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Advertising research
फोसाव बुरखांनाय

Advice
बोसोन

Advice book
बोसोन बिजाब

Advice note
बोसोन बिलाइ, बोसोन रेबसुं

Advice fate
बोसोन दिन्थि

Advisory commission
बोसोन्सारि आफाद

Advisory committee
बोसोनारि आफाद

Aero insurance
एर' बिमा, बिरखङारि बिमा

Afloat
जाहाजनि बेसाद, रुंमाथि बेसाद

After date
अक्टनि उनाव/सम बारगनाय


logo