logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Chain store system
साखोन बाख्रि खानथि

Chamber of commerce
फालांगि गौथुम, फालांगि सेमबार

Change of voyage
लैथोमा-दावबाय सोलायनाय

Change of over period
बांद्राय समनि फारि गिदिंनाय

Channel
लामा, नाला, सुजाब

Channel of distribution
रान्नायनि लामा रान्नाय राहा

Channel of trade
फालांगिनि लामा

Charge
1. बिबान 2. अजद 3. चार्ज

Chargeable accounting period
अजद खालाम-थाव बिसानख' सम

Chargeable expenses
अजद खालाम थाव खरसा


logo