logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Adverse selection
उलथा सायख'नाय

Advertised sale
फोसावनानै फाननाय

Advertised tender
हाबा मावहोनो फोसावनाय

Advertisement
फोसावनाय

Advertisement account
फोसावनाय खरसानि हिसाब, फोसावनाय सानरिखि

Advertising agency
फोसावग्रा फसंथाय, फोसावनाय एजेनसि

Advertising allowance
फोसावनायनि बान्था, फोसावनाय मेवा बांरा

Advertising budget
फोसावनाय रांबावजा, फोसावनाय बाजेद

Advertising campaign
फोसावनाय हाबा

Advertising idea exchange
फोसावसालि


logo