logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Certificate of weight
लिरथायनि फोरमानलाइ

Certification of cheque
सेकनि फोरमानलाइ

Certification of transfer
थास्लायनायनि फोरमानलाइ

Certified bill of loading
रोगानायनि फोरमान बिल, बिबा होनायनि फोरमान बिल

Certifying endorsement
फोरमान खानाय गनायनाय

Chain
जिनज्रि बान्दो, साखोन

Chain banking
साखोन बेंकिं

Chain marketing
साखोन फान्नाय

Chain of endorsement
साखोन गनायनाय

Chain store
साखोन बाख्रि साखोन स्तर


logo