logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Central buying
मिरु बायनाय

Central government business
मिरु सरखारनि फालांगि

Central market
मिरु हाथाइ

Central treasury
मिरु रां भान्दार, मिरु रां बाख्रि

Centring
मिरु खालामनाय

Centring scale
मिरुवारि बेथन फारि

Certificate mark
फोरमानलाइ मार्खा

Certificate of auditor
बिसानख'गिरिनि फोरमानलाइ

Certificate of authorization
खुंथाइनि फोरमान लाइ, मावगोहोथाइनि फोरमानलाइ

Certificate of bond
बन्दनि फोरमान लाइ


logo