logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Bi-chrome switch (=ribbon switch)
नैगाबारि फिथा सुइस

Bid
गाबज्रि

Big space co-operative
गेदेर स्पेस कअपारेटिभ

Big ticket item
दाम गोसा बेसाद

Big ticket line
दाम गोसा बेसादनि फालांगि

Bilateral
फारनैयारि, हादोरनैयारि

Bi-lateral balancing
फारनैयारी गोरोबनाय फारनैयारी बाउसि

Bi-lateral trade
हादोरनैयारि फालांगि

Bill
बिल

Bill and note broker
बिल आरो रेबसुं दालाल


logo