logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Casual indent
केजुयेल इन्डेन्ट

Casualty insurance
निदान बीमा

Catalogue
नायखां बिलाइ, लिस्थि, केटालग

Catalogue servicing
लिस्थि हाबा, केटालग मावमिन

Catastrophe hazard
गिथाव गुलुं-गुजुं, गिलु-बालु खैफोर

Catastrophe policy
निदान सुंस' खानथि

Catastrophe re-insurance
निदान बीमा पालिसि निदान फिन बीमा

Catchword
हमनाय सोदोब

Causa proxima
खाथिसिन जाहोना, कसा प्रक्सिमा

Cause remote
गोजान जाहोन, कसा रिमट


logo