logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Cash in transit account
लालाय-होलाय बिसानख' नि नोगोद रां, ट्रेनजितनी नोगोद बिसानख'

Cash market (= spot market)
नोगोद हाथाइ

Cash memo
केस मेम', नोगोद बिसम्बिलाइ

Cash on delivery (C.O.D.)
'हो आरो ला', हो आरो दिहुन

Cash order
नोगोद बिथोन

Cash paid book
नोगोद होनाय खाता

Cash price concession
नोगोद बेसेन रेहाय

Cash purchase
नोगोद बायनाय

Cash ratio
नोगोद रूजुजखा

Cash receipt
नोगोद रसिद


logo