logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Fundamental Administrative Terminology (English-Bodo)

G

gainful employment
मुलाम्फा गोनां थिसननाय, मुलाम्फा गोनां साख्रि

gainful occupation
मुलाम्फा गोनां जिउ राहा

gate pass
गेट पास, हाबमोनलाइ

gazetted
राजलाइ रेबजा

gazetted holiday
1. राजलाइ रेबजा बन्द’2. राजलाइ रेबजा दांग’थाइ राजलाइ सुथि

general
1. सादारन 2. फिसा, राइजो राजा, जेनेरेल, गाहाइ, बिराद, गिदिर, गेदेमा

general administration
सादारन खुंथाइ

general body
सादारन आफाद

general election
सादारन बिसायख’


logo