logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतारि रावजों गियान लानाय
Bharatavani

Glossary of Commerce (English-Bodo)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Please click here to read PDF file Glossary of Commerce (English-Bodo)

Wager
बाजि

Wagering contract
बाजि रादाइ गान्थि

Wages account
मुज्रि सानरिखि

Wages book
मुज्रि बही

Wagon jobber (=truck whole saler)
खिस्तिनि मोनथाय आगारनाय

War and aviation risk
दावहा आरो बिरखंथाय

Warehouse
मालगुदाम

Warehouse receipt
मालगुदाम आजावथाय

Warehousing charge
मालगुदाम चार्ज

Warranty
जामिन सम


logo