logo
भारतवाणी
bharatavani  
logo
भारतीयभाषामाध्यमै: ज्ञानम्
Bharatavani

वित्तीयसमितिः

  1. निर्देशकः, सि.आइ.आइ.एल., मैसूरु
  2. उपकार्यदर्शी (भाषाः), एम्.एच्.आर्.डि., भारतसर्वकारः
  3. निर्देशकः, वित्तविभागः, इण्टिग्रेटेड् फैनान्स् ब्यूरो, एम्.एच्.आर्.डि., नवदेहली

वित्तीय समिति

  1. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू
  2. उप सचिव (भाषा), शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली
  3. निदेशक, वित्त, एकीकृत वित्त ब्यूरो, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली

Financial Committee

  1. Director, CIIL, Mysuru
  2. Deputy Secretary (L), MOE, New Delhi
  3. Director – Finance, Integrated Finance Bureau, MOE, New Delhi
logo