भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Market quotations

हाथाइनि निरिख

Market reports

हाथाइ फोरमायथि

Market response

हाथाइ फिनखो

Market review

हाथाइ नाइबिजिर-फिननाय

Market sentiment

हाथाइनि मोनदांथि

Market study

हाथाइ बिजिरनाय

Market trend

हाथाइनि आखु

Market value

बाजार बेसेन

Market value clause

बाजार बेसेन खोन्दो

Marking

दागो होनाय

Marking rules

दागो खान्थि

Marksman

गदागो होग्रा

Mark up

बांबा बेसेन

Mass

सुंबुं फालो

Mass distribution

फैलाव रानसारथाय

Mass market

फैलाव हाथाइ

Mass producer

सुबुं गोबा दिहुनगिरि

Mass production

सुबुं गोबा दिहुनथाय

Master policy

गाहाय पालिसि

Matched samples

गोरोबलायनाय बहिनि नमुना

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App