भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Commerce (English-Bodo)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Higgling

हिग्लिं

Higher rated job

गोजौ दानबान्था साख्रि, गोजौ हारनि साख्रि

Highest ticket item

बेसेन गोसाद्राय मुवा, बेसेन बहरा थिखिद मुवा

High priced executive

गोजौ बेथन मावफुंगिरि

Highway

राजा-लामा

Hire purchase

भारा बायनाय

Hire purchase asset

भारायाव बायनाय घोन, भारायाव बायनाय दोहोन

Hire purchase day-book

भारायाव बायनाय घोन, भारायाव बायनाय दोहोन

Hire purchase interest account

भारायाव बायनाय मुलाम्फा सानरिखि

Hire purchase ledger

भारायाव बायनाय खाथा

Hire purchase memoranda account

भारायाव बायनाय गोसोखां सानरिखि

Hire purchase payments

भारायाव बायनाय बेथन

Hire purchase sale account

भारायाव-बायनाय फान्नायनि सानरिखि

Hire purchase stock account

भारायाव बायनाय थुबिल सानरिखि

Hire purchase stock schedule

भारायाव बायनाय स्टक फारि

Hire purchase trading account

भारायाव बायनाय फालांगि सानरिखि

H.M. table

ऐइस. एम. फारिलाई

Holder of value

बेसेन लाग्रा

Holder in due course

समाव सम लाग्रा

Holding company

लानाय कम्पानी, सामलाइ कम्पानी

Languages

Dictionary Search

Loading Results

Quick Search

Follow Us :   
  भारतवाणी ऐप डाउनलोड करो
  Bharatavani Windows App